Bratislavský Hrad

Bratislavský hrad je súborom stavieb v historickom areáli zaberajúcom vrchol návršia na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľavom brehu Dunaja v Bratislave. Hradu dominuje monumentálna stavba bývalého kráľovského paláca tvoriaca neodmysliteľnú panorámu hlavného mesta Slovenska. Svojím zástojom v dejinách Uhorska, Česko-Slovenska a Slovenska predstavuje Bratislavský hrad významný pamätník spoločensko-historického vývoja v tejto oblasti.

Rekonštrukcia Hradného paláca v Bratislave je od Júna 2010 zakonzervovaná
prebiehajúca realizácia:

  • požiarno evakuačný rozhlas (PER)
  • ozvučenie priestorov
  • projekcia
  • tlačovo konferenčný systém

 Active Image